PRIVACY STATEMENT
Mevaro Personeel B.V. hecht grote waarde bij het zorgvuldig en veilig omgaan van privacygevoelige gegevens van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers, opdrachtgevers en zelfstandigen. Met deze privacy statement geven wij u inzicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Wanneer wij het hebben over “Mevaro”, “wij”, “ons” of “onze” dan hebben wij het over de juridische entiteit Mevaro Personeel B.V., ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder nummer 68553242 gevestigd aan de Edisonstraat 84 7006 RE te Doetinchem.
Mevaro is een technisch intermediair die actief is in het bemiddelen van technisch personeel in Midden en Oost Gelderland. Onze dienstverlening is uitzenden, detacheren, payroll, werving en selectie, opleiden en in- en doorleen van personeel. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren verzamelen wij personeelsgegevens. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen wordt nader omschreven in deze privacy statement.
Uw gegevens worden op verschillende manieren verzamelt door ons. De volgende punten geven aan waar wij uw gegevens verzamelen.
 • Wanneer u zicht inschrijft middels onze website bijvoorbeeld doormiddel van ons online sollicitatieformulier in te vullen.
 • U zich inschrijft voor werk op onze vestiging in Doetinchem.
 • U per e-mail, telefoon of schriftelijk contact u inschrijft bij ons of contact opneemt met een van onze medewerkers.
 • Wij kunnen ook uw gegevens verzamelen indien u zich op openbare onlinesites heeft ingeschreven waaruit blijkt dat u geïnteresseerd bent in een van onze dienstverlening met betrekking tot arbeidsbemiddeling. Mocht bij het benaderen blijken dat u niet geïnteresseerd bent in onze diensten zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens noteren om u in de toekomst niet meer te benaderen.
 1. Wanneer u Mevaro Personeel B.V. (indien van toepassing) toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor een of meer specifieke doeleinden. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken. Bij het onderwerp:“Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens” worden de specifieke doeleinden omschreven.
 2. Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Als voorbeeld: omdat u middels Mevaro binnenkort aan het werk gaat kortom het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.
 3. Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit houdt in dat wij uw gegevens moeten verwerken voor de belastingdienst i.v.m het betalen van belastingen.
 4. Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, of van een derde, voor zover de wet en uw privacy dit toelaten.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze dienstverlening zo goed mogelijke te kunnen uitvoeren, waaronder het uitzenden, detacheren, bemiddelen, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
Maar specifiek gebruikt Mevaro uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen, om u te bemiddelen naar een baan, loopbaanadviezen te bieden bijvoorbeeld een opleidingstraject.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salaris systeem.
 • Om u toegang te kunnen geven tot uw eigen account en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten appomgeving.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst (opdrachtbevestiging) met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voorhet bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor management doeleinden waaronder management informatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountants controle en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als wij een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.
 • U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Mevaro Personeel en van derden.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
Mochten wij uw persoonsgegeven voor andere (verwante) doeleinden verwerken, zullen wij uw conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen hierin nemen.
Als u zich inschrijft als werkzoekende of kandidaat verzamelt Mevaro de volgende gegevens:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Uw motivatie(brief)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevensover beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt bijvoorbeeld video en/of foto
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
U bent zelfverantwoordelijk voor de juistheid en up-to-date houden van uw personeelsgegevens
Als u voor Mevaro of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of zelfstandig ondernemer:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculumvitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Uw motivatie(brief)
 • Gegevensover trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevensover beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevensin het kader van een pre-employment screening
 • Gegevensbetreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Anderegegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overigegegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Anderedan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
Mevaro Personeel verwerkt ook de persoonsgegevens van opdrachtgevers en haar klanten:
Dit betreft voornamelijk de contactgegevens van opdrachtgever(s), verkoper(s), leverancier(s) en instanties om contact te onderhouden:
 • Naam, functie, e-mailadres
 • Telefoonnummer
Met als doel om aanbiedingen over onze dienstverlening en overige activiteiten te versturen, het aangaan van een opdrachtbevestiging.
Mevaro kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van Mevaro, haar opdrachtgevers (klanten), onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Mevaro diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties (belastingdienst, verzekeraars, UWV of arbodiensten) en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens”.
Mevaro kan uw persoonsgegevens opslaan in de Cloud. Dit betekent dat de Cloud provider in opdracht van Mevaro uw gegevens kan verwerken en opslaan. Hiervoor hebben wij de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd maar ook uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.
Om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of inbreuk op wordt gemaakt voor kwaadwillige activiteiten hebben wij uw gegevens beveilig. Enkele maatregelingen treft u hieronder aan:
 • Onze website is beveiligd met en een TLS-certificaat. Vertrouwelijke informatie die wordt verstrekt middels ons online contactformulier of sollicitatieformulier worden versleuteld verzonden
 • Toegang tot onlinesystemen zijn beveiligd met een wachtwoord en/of two-factor authenticaties
 • Software is altijd up to datet en wij gebruiken firewall
 • Alleen bevoegde personeelsleden en/of derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens
 • Het delen van persoonsgegevens met derden gebeurd middels een beveiligde verbinden
 • Wij sluiten overeenkomsten af met derden die de privacy waarborgen in onze opdracht.
Mevaro hecht waarde aan het makkelijk gebruik maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Daarom wijzen wij u op uw wettelijk recht van inzage en/of wijzigen gegevens:
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om te verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinde dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit corrigeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, bij ons opvragen en wij verstrekken middels de mail een pdf. Bestand. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
Mevaro hecht waarde aan het makkelijk gebruik maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.
Daarom wijzen wij u op uw wettelijk recht van inzage en/of wijzigen gegevens:
U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen om te verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinde dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit corrigeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, bij ons opvragen en wij verstrekken middels de mail een pdf. Bestand. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over (de apparaten van) onze bezoekers. Ook wel genaamd Cookies, Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat (PC of smartphone) achterlaat.
Informatie die verzameld worden zijn:
 • IP-adres van uw apparaat,
 • IP-adres van uw internet Service Provider
 • Besturingssysteem dat u gebruikt
 • Datum en tijd van uw bezoek
 • De door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website
 • De Geo locatie waar u zich bevindt
 • Het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website.
Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer of uw mobiel apparaat worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Onze website www.mevaro.nl maakt uitsluitend gebruikt van functionele of noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten functioneren.
Maakt u bezwaar tegen het gebruik van cookies dan kunt u die verwijderen van uw computer of uw mobiel apparaat. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:  https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.
Op onze website www.mevaro.nl  kunnen links gebruikt worden die verwijzen naar websites van derden. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaats, wordt die informatie behandeld conform het privacy statement van de betreffende site. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Mevaro Personeel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.
Uw gegevens als sollicitant wordt maximaal een maand bewaard na afronding van een sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming heeft gegeven om dit langer te bewaren. Gegeventoestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken. Vanaf het moment dat u deze toestemming heeft gegeven worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
Voor (ex)werknemer, klanten, opdrachtgevers, leveranciers geldt dat uw gegevens zolang u bij ons in dienst bent of zaken met ons doet bewaard worden en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn op grond van de wet.
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Mevaro Personeel B.V. dan kunt u schriftelijk of middels email info@mevaro.nl contact opnemen met ons.
Wat te doen bij een data lek
Is er sprake van een (vermoeden van) een data lek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.
Mevaro Personeel
Edisonstraat 84
7006 RE Doetinchem
Emailadres:info@mevaro.nl
Mevaro behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Mevaro Personeel en een betrokkene. Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.